Vega-C Launch Schedule

CSG-2Vega-C

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

KOMPSAT-7Vega-C

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana