Remove Ads
Soyuz TM-13

Soyuz TM-13

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-13 was a Soyuz spacecraft which launched on 2 October 1991 05:59 UTC. It transported one member of the Expedition 10 crew, one Kazakh, and one Austrian astronaut to Mir. The Expedition 10 crew consisted of Alexander Volkov. […]

Soyuz TM-14

Soyuz TM-14

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-14 was a Soyuz spacecraft which launched on 17 March 1992 10:54 UTC. It transported two members of the Expedition 11 crew and one German astronaut to Mir. The Expedition 11 crew consisted Alexander Viktorenko and Alexander Kaleri. […]

Soyuz TM-15

Soyuz TM-15

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-15 was a Soyuz spacecraft which launched on 27 July 1992 06:08 UTC. It transported two members of the Expedition 12 crew and one French astronaut to Mir. The Expedition 12 crew consisted Anatoly Solovyev and Sergei Avdeyev. […]

Soyuz TM-16

Soyuz TM-16

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-16 was a Soyuz spacecraft which launched on 24 January 1993 05:58 UTC. It transported two members of the Expedition 13 crew to Mir. The crew consisted of Gennadi Manakov and Alexander Poleshchuk. History The Soyuz TMA-M is […]

Soyuz TM-17

Soyuz TM-17

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-17 was a Soyuz spacecraft which launched on 1 July 1993 14:32 UTC. It transported two members of the Expedition 14 crew and a French astronaut to Mir. The Expedition 14 crew consisted of Vasili Tsibliyev and Aleksandr […]

Soyuz TM-18

Soyuz TM-18

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-18 was a Soyuz spacecraft which launched on 8 January 1994 10:05 UTC. It transported three members of the Expedition 15 crew to Mir. The crew consisted of Viktor Afanasyev, Yury Usachov, and Valeri Polyakov. History The Soyuz […]

Soyuz TM-19

Soyuz TM-19

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-19 was a Soyuz spacecraft which launched on 1 July 1994 12:24 UTC. It transported two members of the Expedition 16 crew to Mir. The crew consisted of Yuri Malenchenko and Talgat Musabayev. History The Soyuz TMA-M is […]

Soyuz TM-2

Soyuz TM-2

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-2 was a Soyuz spacecraft which launched on 5 February 1987 21:38 UTC. It transported two members of Expedition 2 crew to Mir. The crew consisted of Aleksandr Laveykin and Yuri Romanenko. History The Soyuz TMA-M is an […]

Soyuz TM-20

Soyuz TM-20

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-20 was a Soyuz spacecraft which launched on 3 October 1994 22:42 UTC. It transported two members of the Expedition 17 crew and one German astronaut to Mir. The Expedition 17 crew consisted of Alexander Viktorenko and Yelena […]

Soyuz TM-21

Soyuz TM-21

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-21 was a Soyuz spacecraft which launched on 14 March 1995 06:11 UTC. It transported two members of the Expedition 19 crew and one American astronaut to Mir. The Expedition 18 crew consisted of Vladimir Dezhurov and Gennady […]

Soyuz TM-22

Soyuz TM-22

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-22 was a Soyuz spacecraft which launched on 3 September 1995 09:00 UTC. It transported three members of the Expedition 20 crew to Mir. The crew consisted of Yuri Gidzenko, Sergei Avdeyev, and Thomas Reiter. History The Soyuz […]

Soyuz TM-23

Soyuz TM-23

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-23 was a Soyuz spacecraft which launched on 21 February 1996 12:34 UTC. It transported two members of the Expedition 21 crew to Mir. The crew consisted of Yuri Onufrienko and Yury Usachov. History The Soyuz TMA-M is […]

Soyuz TM-24

Soyuz TM-24

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-24 was a Soyuz spacecraft which launched on 17 August 1996 13:18 UTC. It transported two members of the Expedition 22 and a French astronaut to Mir. The Expedition 22 crew consisted of Valery Korzun and Aleksandr Kaleri. […]

Soyuz TM-25

Soyuz TM-25

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-25 was a Soyuz spacecraft which launched on 10 February 1997 14:09 UTC. It transported two members of the Expedition 23 and a German astronaut to Mir. The Expedition 23 crew consisted of Vasili Tsibliyev and Aleksandr Lazutkin. […]

Soyuz TM-26

Soyuz TM-26

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-26 was a Soyuz spacecraft which launched on 5 August 1997 15:35 UTC. It transported two members of the Expedition 24 to Mir. The crew consisted of Anatoly Solovyev and Pavel Vinogradov. History The Soyuz TMA-M is an […]